LỊCH SỬ 10

LỊCH SỬ 10

LỊCH SỬ 10

Tác giả: PHAN NGỌC LIÊN
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI
CHƯƠNG I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Bài 2: Xã hội nguyên thủy         

CHƯƠNG II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – ma

CHƯƠNG III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến     

CHƯƠNG IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Bài 6: các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ    

Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I
CHƯƠNG V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và Vương quốc Lào

CHƯƠNG VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)          

Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại

Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại  

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bài 13: việt Nam thời nguyên thủy

Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV     

Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV

Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV

CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII        

Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII   

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII 

Bài 24: tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII  

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II

PHẦN BA. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
CHƯƠNG I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII   

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu  

Bài 33: Hòan thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa    

Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

CHƯƠNG III. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân   

Bài 37: Mác và Ăng – ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Paris

Bài 39: Quốc tế thứ hai   

Bài 40: Lê – nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX    

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II