LỊCH SỬ 11

LỊCH SỬ 11

LỊCH SỬ 11

Tác giả: PHAN NGỌC LIÊN
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(Tiếp theo)

Chương I. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Bài 1. Nhật Bản

Bài 2. Ấn Độ

Bài 3. Trung Quốc

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Chương III. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

PHẦN HAI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

ChươngI. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 11. tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918)

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Chương III. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939)

Bài 16. Các nước Đông Nam Ágiữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

PHẦN BA
LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1918)

Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884.

Nhà Nguyễn đầu hàng

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 – 1918)