LỊCH SỬ 7

LỊCH SỬ 7

LỊCH SỬ 7

Tác giả: PHAN NGỌC LIÊN
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2016
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

MỤC LỤC SÁCH

PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 17: Ôn tập chương I và chương II

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)

Bài 21: Ôn tập chương IV

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

Bài 22: Sự suy yếu của nnư phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)

Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 25: Phong trào Tây Sơn

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Bài 30: Tổng kết