LỊCH SỬ 8

LỊCH SỬ 8

LỊCH SỬ 8

Tác giả: PHAN NGỌC LIÊN
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

MỤC LỤC SÁCH

Phần một LỊCH SỬ THẾ GIỚI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Chương I
THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
(Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên 
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794) 
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới 
Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác 
Chương II - CÁC NƯỚC ÂU – MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
Bài 5: Công xã Pa-ri 1871 
Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 45
Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX 
Chương III
CHÂU Á THẾ KỈ XVIII -  ĐẦU THẾ KỈ XX
Bài 9: Ấn Độ Thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX 
Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 
Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 
Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 
Chương IV
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) 
Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA  NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)
Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) 
Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) 
Chương II
CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 
Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh (1918 – 1939) 
Chương III
CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 
Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939) 
Chương IV 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)
Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) 104
Chương V
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐÂU THẾ KỈ XX
Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX 
Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) 
Phần hai
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
Chương I
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX
Bài 21: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 
Bài 22: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) 
Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX 
Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX 
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX 
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam 
Bài 30:  Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 
Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 150
Những sự kiện chính trong SGK Lịch sử 8 
Bảng tra cứu một số thuật ngữ trong SGK Lịch sử 8