Truyện trạng Việt nam

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Giới thiệu sách
Bạc học võ
Nhà lão đông chứ
Bảo vệ nhà tri phủ họ Đặng
Gửi thêm quan mày mấy đá để nhớ đời
Trắng án
Để thế nguy hiểm lắm
Đám tan người nghèo chiều 30 tết
Ăn vạ lý trưởng
Tên tao là ông nội
Nếu không trả tôi kiện quan trước đấy
Cần giữ danh thơm
Lời cám ơn

Chia sẻ bài này qua: