Hóa Học 12

Hóa Học 12

Hóa Học 12

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Hóa học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

PHẦN MỘT: HOÁ HỌC HỮU CƠ

Chương I: RƯỢU – PHENOL – AMIN

Bài 1: Nhóm chức

Bài 2: Dãy đồng đẳng của rượu etylic

Bài 3: Penol

Bài 4: Khái niệm về amin

Bài 5. Anilin

Chương II: ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC-ESTE

Bài 1: Anđêhit fomic

Bài 2: Dãy đồng đẳng của anđehit fomic

Bài 3: Dãy đồng đẳng của axit axetic

Bài 4: Khái niệm về axit cacboxylic không no đơn chức

Bài 5: Mối liên quan giữa hiđrocacbon, rượu, anđehit và axit cacboxylic

Bài 6: Este

Chương II: GLIXERIN – LIPIT

Bài 1: Khái niệm về hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức

Bài 2: Glixerin

Bài 3: Lipit (chất béo)

Bài 4: Khái niệm về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp

Chương IV: GLUXIT

Bài 1: Glucozơ

Bài 2: Saccarozơ

Bài 3: Tinh bột

Bài 4: Xenlulozơ

Chương V: AMINOAXIT VA PROTIT

Bài 1: Aminoaxit

Bài 2: Protit

Chương VI: HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 1: Khái niệm chung

Bài 2: Chất dẻo

Bài 3: Tơ tổng hợp

PHẦN HAI: HOÁ HỌC VÔ CƠ

Chương VII: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 1: Vị trí của kim loại trong hệ thống tuần hoàn. Cấu tạo của kim loại

Bài 2: Tính chất vật lí của kim loại

Bài 3: Tính chất hoá học chung của kim loại

Bài 4: Dãy điện hoá của kim loại

Bài 5: Hợp kim

Bài 6: Ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại

Bài 7: Điều chế kim loại

Chương VIII: KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III

Bài 1: Kim loại phân nhóm chính nhóm I (kim loại kiềm)

Bài 2: Một số hợp chất quan trọng của natri

Bài 3: Kim loại phân nhóm chính nhóm II

Bài 4: Một số hợp kim quan trọng của canxi

Bài 5: Nước cứng

Bài 6: Nhôm

Bài 7: Hợp chất của nhôm

Bài 8: Một số hợp kim quan trọng của nhôm

Bài 9: Sản xuất nhôm

Chương IX: SẮT

Bài 1: Vị trí, cấu tạo, tính chất của sắt

Bài 2: Hợp chất của sắt

Bài 3: Hợp kim sắt

Bài 4: Sản xuất gang

Bài 5: Sản xuất thép

Bài 6: Khái quát về phân nhóm phụ nhóm VIII

PHẦN BA: THỰC HÀNH

Bài thực hành 1: Tính chất của rượu, phenol và amin

Bài thực hành 2: Tính chất của glixerin, protit và polime

Bài thực hành 3: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài thực hành 4: Tính chất của sắt và tính chất của hợp chất sắt