Phương pháp giải toán Hoá học hữu cơ (MS-458)

Chủ đề
Thể loại
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Các hướng dẫn cơ bản

Chương 2. Công thức phân tử, công thức cấu tạo

Chương 3. Hidrocacbon

Chương 4. Anken (olefin)

Chương 5. Ankin - Toán tổng hợp Ankan - Anken - Ankin

Chương 6. Aren (Hidrocacbon thơm)

Chương 7. Rượu

Chương 8. Adehit, Xeton

Chương 9. Axit

Chương 10. Este - Toán tổng hợp rượu, andehit, axit, este

Chương 11. Phenol

Chương 12. Amin - Amino – Axit

Các liên kết tải sách

Chương 1-1   |   Chương 1-2   |   Chương 2-1   |   Chương 2-2   |   Chương 2-3   |   Chương 2-4   |   Chương 3-1   |   Chương 3-2   |   Chương 3-3   |   Chương 4-1   |   Chương 4-2   |   Chương 4-3   |   Chương 5-1   |   Chương 5-2   |   Chương 5-3   |   Chương 6-1   |   Chương 6-2   |   Chương 7-1   |   Chương 7-2   |   Chương 7-3   |   Chương 7-4   |   Chương 8-1   |   Chương 8-2   |   Chương 9-1   |   Chương 9-2   |   Chương 10-1   |   Chương 10-2   |   Chương 10-3   |   Chương 10-4   |   Chương 11   |   Chương 12-1   |   Chương 12-2   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: