Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế GTGT (MS-200)

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế GTGT (MS-200)

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế GTGT (MS-200)

Chủ đề: Kế toán - Tài chính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỐNG KÊ HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2003
Coppy right

Phần 1. Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997

Phần 2. Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Phần 3. Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Phần 4. Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ