Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Chủ đề: Kế toán - Tài chính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm, nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

1.1.1. Phân tích tài chính doanh nghiệp là một nội dung chính của phân tích hoạt động doanh nghiệp

1.1.2. Khái niệm, nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

1.1.3. Sự cần thiết khách quan phải phân tích tài chính doanh nghiệp

1.1.4. Đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp

1.2. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp

1.2.1. Các bước chung khi phân tích một chỉ tiêu kinh tế tài chính

1.2.2. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp

1.3. Phương pháp luận trong phân tích

1.3.1. Xem xét các sự kiện kinh tế trong trạng thái vận động và phát triển

1.3.2. Đi sâu vào từng bộ phận cấu thành các chỉ tiêu tài chính để xem xét tác động của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích

1.3.3. Nghiên cứu các chỉ tiêu tài chính trong mối quan hệ biện chứng giữa chỉ tiêu đó với các chỉ tiêu khác

1.3.4. Rút ra những kết luận và nhận xét về chỉ tiểu phân tích và đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề tồn tại

1.4. Các phương pháp phân tích nghiệp vụ

1.4.1. Phương pháp so sánh

1.4.2. Phương pháp loại trừ

1.4.3. Phương pháp liên hệ cân đối

 

Chương 2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG

2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích chi phí và giá thành sản phẩm

2.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí

2.1.2. Giá thành sản phẩm

2.1.3. Ý nghĩa - Nhiệm vụ phân tích chi phí và giá thành sản phẩm

2.2. Phân tích giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm

2.2.1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3. Chi phí sản xuất chung

2.3. Phân tích điểm hoà vốn và đòn bẩy hoạt động

2.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của điểm hòa vốn

2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động

2.3.3. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và điểm hoà vốn

2.3.4. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro doanh nghiệp

 

Chương 3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH

3.1. Mục đích của phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

3.2. Nội dung của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh

3.2.1. Lợi nhuận từ bán hàng và cung ứng dịch vụ.

3.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

3.2.3. Lợi nhuận khác

3.2.4. Tổng lợi nhuận trước thuế (Earning Before Tax - EBT)

3.2.5. Lợi nhuận sau thuế (Earning After Tax-EAT)

3.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3.3.1. Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh

3.3.2. Phân tích chỉ tiêu doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

3.3.3. Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính)

 

Chương 4. PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN

4.1. Nội dung bảng cân đối kế toán

4.1.1. Phần Tài sản

4.1.2. Nguồn vốn

4.2. Phân tích khái quát cơ cấu tài sản và nguồn vốn

4.2.1. Đánh giá khái quát cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty

4.2.2. Phương pháp phân tích

4.3. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn và sử dụng vốn.

4.4. Phân tích cơ cấu tài chính của công ty thông qua vốn lưu động và các nguồn hình thành vốn lưu động

4.4.1. Vốn lưu động (Working Capital)

4.4.2. Các nguồn hình thành vốn lưu động - Vốn lưu động ròng và nợ vay ngắn hạn

4.5. Phân tích chu kỳ vốn lưu động

4.5.1. Chu kỳ vốn lưu động

4.5.2. Phân tích chu kỳ vốn lưu động

 

Chương 5. PHÂN TÍCH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

5.1. Ý nghĩa và nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.1.1. Ý nghĩa của tiền và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.1.2. Phân loại lưu chuyển tiền tệ - Các dòng lưu chuyển tiền tệ

5.2. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.2.1. Phương pháp trực tiếp

5.2.2. Phương pháp gián tiếp

5.3. Mối quan hệ giữa các dòng lưu chuyển tiền tệ với lợi nhuận ròng và bảng cân đối kế toán

5.3.1. Mối quan hệ giữa lưu chuyển tiền tệ ròng hoạt động kinh doanh với lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế)

5.3.2. Mối quan hệ giữa báo cáo lưu chuyển tiền tệ với bảng cân đối kế toán

5.4. Phân tích

5.4.1. Khoảng cách biệt tài chính

5.4.2. Mối quan hệ giữa các dòng lưu chuyển tiền tệ.

5.4.3. Phân tích khả năng thanh toán từ lưu chuyển tiền tệ ròng hoạt động kinh doanh

 

Chương 6. PHÂN TÍCH CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH

6.1. Các hệ số khả năng thanh toán

6.1.1. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (Current Ratio)

6.1.2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Acid - test Ratio):

6.1.3. Kỳ thu tiền bình quân

6.1.4. Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho

6.1.5. Khả năng thanh toán từ ngân lưu

6.1.6. Tỉ lệ đảm bảo lãi vay

6.2. Các chỉ tiêu sinh lời của vốn

6.2.1. Tỷ lệ hoàn vốn (ROI)

6.2.2. Tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)

6.2.3. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

6.2.4. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu thường (Earning per share - EPS)

6.2.5. Hệ số giá thị trường so với giá sổ sách (P/B).

6.2.6. Giá trị gia tăng thị trường

6.2.7. Tỉ số giá thị trường so với thu nhập trền một cổ phiếu (Price- Earnings Ratio - PIE)

Bài tập tổng hợp

Một số bài giải gợi ý