Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thương Lượng Trong Kinh Doanh (MS-30)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1: GIAO TIẾP

Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

Chương 2: Cấu trúc của hoạt động giao tiếp

Chương 3: Cơ sở tâm lý xã hội của hành vi giao tiếp

Chương 4: Các kỹ năng giao tiếp

Chương 5: Giao tiếp trong môi trường công ty

Phần 2: KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

Chương 6: Khái quát chung về thương lượng

Chương 7: Tiến trình thương lượng

Chương 8: Phân tích giá cả trong thương lượng

Chương 9: Kỹ thuật đột phá thế găng trong thương lượng

Chương 10: Bán hàng lẻ - những cuộc thương lượng nhỏ

Chia sẻ bài này qua: