Các Triều Đại Việt Nam (MS-269)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. Việt Nam Thời Dựng Nước

2. - Nhà Nước Sau Công Nguyên Bắc Thuộc Lần Thứ Nhất

    - Nước Vạn Xuân Độc Lập

3. - Nhà Tuỳ Đường Và Các Cuộc Khởi Nghĩa (603-939)

    - Thời Kỳ Tự Chủ Họ Khúc Dấy Nghiệp

    - Triều Ngô (939-965)

    - Nhà Đinh Và Sự Thống Nhất Nhà Nước

    - Nhà Tiền Lê (980-1009)

4. Triều Lý (1010-1225) Sự Phát Triển Của Quốc Gia Phong Kiến Độc Lập

5. Triều Trần (1225-1400)

6. - Triều Hồ (1400-1407) Và Nước Đại Ngu

    - Triều Hậu Trần (1407-1413)

7. Triều Lê Sơ (1428-1527)

8. Triều Mạc (1527-1592)

9. - Các Triều Hậu Lê (Lê Trung Hưng) Nam – Bắc Triều (1533-1593)

    - Vua Lê – Chúa Trịnh

    - Trịnh – Nguyễn Phân Tranh

10. - Triều Tây Sơn (1778-1802)

      - Quang Trung Hoàng Đế

11. Dòng Dõi Chúa Trịnh (1545-1786)

12. Dòng Dõi Các Chúa Nguyễn (1600-1802)

13. Triều Nguyễn Thời Kỳ Độc Lập (1802-1883)

14. Thời Kỳ Bắt Đầu Thuộc Pháp

Chia sẻ bài này qua: