CAPE MERMAID MYSTERY - Nancy Drew and the Clue Crew #32

CAPE MERMAID MYSTERY - Nancy Drew and the Clue Crew #32

CAPE MERMAID MYSTERY - Nancy Drew and the Clue Crew #32

Tác giả: Carolyn Kene
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Aladdin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2012
Coppy right Aladdin

Chapter 1: Spooky Noises
Chapter 2: The ghost of cape Mermaid
Chapter 3: Ghostly Encounters
Chapter 4: A Sighting
Chapter 5: A strange clue
Chapter 6: The return of the ghost
Chapter 7: The gold coin
Chapter 8: Family tree
Chapter 9: An almost invisible clue
Chapter 10: The competition
THANKS!