CAPE MERMAID MYSTERY - Nancy Drew and the Clue Crew #32

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chapter 1: Spooky Noises
Chapter 2: The ghost of cape Mermaid
Chapter 3: Ghostly Encounters
Chapter 4: A Sighting
Chapter 5: A strange clue
Chapter 6: The return of the ghost
Chapter 7: The gold coin
Chapter 8: Family tree
Chapter 9: An almost invisible clue
Chapter 10: The competition
THANKS!

Chia sẻ bài này qua: