SHERLOCK HOLMES SHORT STORRYS

SHERLOCK HOLMES SHORT STORRYS

SHERLOCK HOLMES SHORT STORRYS

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Oxford Bookworms Library
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 1989
Coppy right Oxford Bookworms Library

Introduction
THE SPECKLED BAND: Chapter 1 - Helen's Story
Chapter 2 - Holmes and Watson Visit the House
Chapter 3 - Death in the Night
A SCANDAL IN BOHEMIA: Chapter 1 - The King's Mistake
Chapter 2 - A Servant Finds Out
Chapter 3 - Fire
Chapter 4 - A Photograph
THE FIVE ORANGE PIPS: Chapter 1 - The Story of Uncle Elias
Chapter 2 - More Pips
Chapter 3 - K.K.K
Chapter 4 - The Last Deaths
THANKS