Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (MS 505)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

- Lời nói đầu

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước

I. Nguồn gốc, đặc trưng và bản chất của nhà nước

II. Chức năng của nhà nước

III. Kiểu và hình thức nhà nước

IV. Bộ máy nhà nước

Chương 2: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

I. Bản chất và chức năng của nhà nước CHXHCN VN

II. Bộ máy nhà nước cộng hòa XHCN việt nam

Chương 3: Khái quát về pháp luật

I. Nguồn gốc và bản chất và đặc trưng cơ bản của pháp luật

II. Mối quan hệ giữa pháp luật và các hiện tượng xã hội khác

III. Chức năng và vai trò của pháp luật

IV. Kiểu và hình thức của pháp luật

V. Pháp luật nước CHXHCN việt nam

Chương 4: Quy phạm pháp luật

I. Khái niệm quy phạm pháp luật

II. Cấu trúc của quy phạm pháp luật

III. Phân loại quy phạm pháp luật

Chương 5: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở việt nam

I. Khái niệm và đặc điểm của văn bản QP pháp luật

II. Nguyên tắc và trình tự ban hành VBQPPL ở nước ta

III. Hệ thống VBQPPL ở nước ta

IV. Hiệu lực của VBQPPL

Chương 6: quan hệ pháp luật

I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

II. Cấu thành của quan hệ pháp luật

III. Sự kiện pháp lý

Chương 7: thực hiện pháp luật, vi Phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

I. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật

II. Áp dụng pháp luật - một hình thức THPL đặc thù

III. Vi phạm pháp luật

IV. Trách nhiệm pháp lý

Chuơng 8: pháp chế xã hội chủ nghĩa

I. Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa

II. Nội dung cơ bản của pháp chế

III. Vấn đề tăng cường pháp chế

Chương 9: hệ thống pháp luật việt nam

I. Những vấn đề chung về hệ thống pháp luật

II. Những tiêu chuẩn cơ bản để xác định mức độ hoàn thiện của một hệ thống pháp luật

III. Hệ thống hóa pháp luật

IV. Các ngành luật trong HT pháp luật việt nam

Chia sẻ bài này qua: