Vegetable Dyes Being a Book of Recipes and Other Information Useful to the Dyer

Vegetable Dyes Being a Book of Recipes and Other Information Useful to the Dyer

Vegetable Dyes Being a Book of Recipes and Other Information Useful to the Dyer

Tác giả: Ethel M. Mairet
Chủ đề: Công nghệ vật liệu
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2007
Coppy right

I. Wool, Silk, Cotton and Linen

 II. Mordants 6 III. British Dye Plants

 IV. The Lichen Dyes

 V. Blue

 VI. Red 31 VII. Yellow

 VIII. Brown and Black

 IX. Green

 X. The Dyeing of Cotton

 XI. The Dyeing of Silk

 Glossary

 Bibliography

 Index