BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP HAI

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP HAI
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. THỐNG KÊ
  • Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
  • Bài 2. Bảng \"tần số\" các giá trị của dấu hiệu
  • Bài 3. Biểu đồ
  • Bài 4. Số trung bình cộng
  • Ôn tập chương III: Thống kê
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 7
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 – Đại số 7
 • CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  • Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số
  • Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số
  • Bài 3. Đơn thức
  • Bài 4. Đơn thức đồng dạng
  • Bài 5. Đa thức
  • Bài 6. Cộng, trừ đa thức
  • Bài 7. Đa thức một biến
  • Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến
  • Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến
  • Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
  • Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đại số 7
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 7

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC
  • Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
  • Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
  • Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
  • Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
  • Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc
  • Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
  • Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
  • Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 7
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 7
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 7
  • Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 7
  • Ôn tập cuối năm - Hình học - Toán 7
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 7

Chia sẻ bài này qua: