GIẢI TÍCH 12

GIẢI TÍCH 12

GIẢI TÍCH 12

Tác giả: TRẦN VĂN HẠO
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

GIẢI TÍCH 12

 • CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
  • Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
  • Bài 2. Cực trị của hàm số
  • Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
  • Bài 4. Đường tiệm cận
  • Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
  • Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
 • CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
  • Bài 1. Lũy thừa
  • Bài 2. Hàm số lũy thừa
  • Bài 3. Lôgarit
  • Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
  • Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
  • Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
  • Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
 • CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
  • Bài 1.Nguyên hàm
  • Bài 2. Tích phân
  • Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
  • Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Giải Tích 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Giải Tích 12
 • CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC
  • Bài 1. Số phức
  • Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
  • Bài 3. Phép chia số phức
  • Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
  • Ôn tập Chương IV - Số phức
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12