TOÁN 6 -TẬP MỘT

TOÁN 6 - TẬP MỘT

TOÁN 6 -TẬP MỘT

Tác giả: PHAN ĐỨC CHÍNH
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 1
CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
Bài 3. Ghi số tự nhiên
Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Bài 6. Phép trừ và phép chia
Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính
Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Bài 13. Ước và bội
Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài 16. Ước chung và bội chung
Bài 17. Ước chung lớn nhất
Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đại số 6
CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
Bài 2. Tập hợp các số nguyên
Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên
Bài 7. Phép trừ hai số nguyên
Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
Bài 9. Quy tắc chuyển vế
Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu
Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu
Bài 12. Tính chất của phép nhân
Bài 13. Bội và ước của một số nguyên
Ôn tập chương II: Số nguyên
Đề kiểm 15 phút - Chương 2 - Đại số 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đại số 6
PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 1
CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Bài 1. Điểm. Đường thẳng
Bài 2. Ba điểm thẳng hàng
Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm
Bài 4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng
Bài 5. Tia
Bài 6. Đoạn thẳng
Bài 7. Độ dài đoạn thẳng
Bài 8. Khi nào thì AM + MB = AB?
Bài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng
Ôn tập chương I: Đoạn thẳng
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hình học 6
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 6
PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 2
CHƯƠNG III. PHÂN SỐ
Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
Bài 2. Phân số bằng nhau
Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số
Bài 4. Rút gọn phân số
Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số
Bài 6. So sánh phân số
Bài 7. Phép cộng phân số
Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Bài 9. Phép trừ phân số
Bài 10. Phép nhân phân số
Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Bài 12. Phép chia phân số
Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Bài 16. Tìm tỉ số của hai số
Bài 17. Biểu đồ phần trăm
Ôn tập chương III: Phân số
Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán học 6
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 6