TOÁN LỚP 3

TOÁN LỚP 3

TOÁN LỚP 3

Tác giả: ĐỖ ĐÌNH HOAN
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2018
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
  • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  • Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)
  • Luyện tập trang 4 SGK Toán 3
  • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
  • Luyện tập trang 6 SGK Toán 3
  • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
  • Luyện tập trang 8 SGK Toán 3
  • Ôn tập các bảng nhân
  • Ôn tập các bảng chia
  • Luyện tập trang 10, 11 SGK Toán 3
  • Ôn tập về hình học - Phần 1 - Toán 3
  • Ôn tập về giải toán
  • Xem đồng hồ
  • Xem đồng hồ (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 17 SGK Toán 3
  • Luyện tập chung trang 18 SGK Toán 3
 • 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
  • Bảng nhân 6
  • Luyện tập trang 20 SGK Toán 3
  • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)
  • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)
  • Luyện tập trang 23 SGK Toán 3
  • Bảng chia 6
  • Luyện tập trang 25 SGK Toán 3
  • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
  • Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán 3
  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • Luyện tập trang 28 SGK Toán 3
  • Phép chia hết và phép chia có dư
  • Luyện tập trang 30 SGK Toán 3
  • Bảng nhân 7
  • Luyện tập trang 32 SGK Toán 3
  • Gấp một số lên nhiều lần
  • Luyện tập trang 34 SGK Toán 3
  • Bảng chia 7
  • Luyện tập trang 36 SGK Toán 3
  • Giảm đi một số lần
  • Luyện tập trang 38 SGK Toán 3
  • Tìm số chia
  • Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 3
  • Góc vuông - Góc không vuông
  • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
  • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
  • Bảng đơn vị đo độ dài
  • Luyện tập trang 46 SGK Toán 3
  • Thực hành đo độ dài
  • Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
  • Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3
  • Bài toán giải bằng hai phép tính
  • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 52 SGK Toán 3
  • Bảng nhân 8
  • Luyện tập trang 54 SGK Toán 3
  • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
  • Luyện tập trang 56 SGK Toán 3
  • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  • Luyện tập trang 58 SGK Toán 3
  • Bảng chia 8
  • Luyện tập trang 60 SGK Toán 3
  • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
  • Luyện tập trang 62 SGK Toán 3
  • Bảng nhân 9
  • Luyện tập trang 64 SGK Toán 3
  • Gam
  • Luyện tập trang 67 SGK Toán 3
  • Bảng chia 9
  • Luyện tập trang 69 SGK Toán 3
  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
  • Giới thiệu bảng nhân
  • Giới thiệu bảng chia
  • Luyện tập trang 76 SGK Toán 3
  • Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3
  • Làm quen với biểu thức
  • Tính giá trị của biểu thức
  • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 2 Toán 3
  • Luyện tập trang 81 SGK Toán 3
  • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - Tiết 2 - Phần 2 Toán 3
  • Luyện tập trang 82 SGK Toán 3
  • Luyện tập chung trang 83 SGK Toán 3
  • Hình chữ nhật
  • Hình vuông
  • Chu vi hình chữ nhật
  • Chu vi hình vuông
  • Luyện tập trang 89 SGK Toán 3
  • Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 3
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN LỚP 3
 • 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000
  • Các số có bốn chữ số
  • Luyện tập trang 94 SGK Toán 3
  • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) - Trang 95 Toán 3
  • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) - Trang 96 Toán 3
  • Số 10 000 - Luyện tập
  • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
  • Luyện tập trang 99 SGK Toán 3
  • So sánh các số trong phạm vi 10000
  • Luyện tập trang 101 SGK Toán 3
  • Phép cộng các số trong phạm vi 10000
  • Luyện tập trang 103 SGK Toán 3
  • Phép trừ các số trong phạm vi 10000
  • Luyện tập trang 105 SGK Toán 3
  • Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 3
  • Tháng - Năm
  • Luyện tập trang 109 SGK Toán 3
  • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
  • Vẽ trang trí hình tròn
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
  • Luyện tập trang 114 SGK Toán 3
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 116 SGK Toán 3
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Tiết 1 Phần 3 - Toán 3
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Tiết 2 Phần 3 - Toán 3
  • Luyện tập trang 120 SGK Toán 3
  • Luyện tập chung trang 120 SGK Toán 3
  • Làm quen với chữ số La Mã
  • Luyện tập trang 122 SGK Toán 3
  • Thực hành xem đồng hồ - Toán 3
  • Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
  • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
  • Luyện tập trang 129 - Tiết 1 SGK Toán 3
  • Luyện tập trang 129 - Tiết 2 SGK Toán 3
  • Tiền Việt Nam - Phần 3 - Toán 3
  • Luyện tập trang 132 SGK Toán 3
  • Làm quen với thống kê số liệu
  • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 138 SGK Toán 3
 • 4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000
  • Các số có năm chữ số
  • Luyện tập trang 142 SGK Toán 3
  • Các số có năm chữ số (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 145 SGK Toán 3
  • Số 100000 - Luyện tập
  • So sánh các số trong phạm vi 100000
  • Luyện tập trang 148 SGK Toán 3
  • Luyện tập trang 149 SGK Toán 3
  • Diện tích của một hình
  • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
  • Diện tích hình chữ nhật
  • Luyện tập trang 153 SGK Toán 3
  • Diện tích hình vuông
  • Luyện tập trang 154 SGK Toán 3
  • Phép cộng các số trong phạm vi 100000
  • Luyện tập trang 156 SGK Toán 3
  • Phép trừ các số trong phạm vi 100000
  • Tiền Việt Nam - Phần 4 - Toán 3
  • Luyện tập trang 159 SGK Toán 3
  • Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 3
  • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
  • Luyện tập trang 162 SGK Toán 3
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 165 SGK Toán 3
  • Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 3
  • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 167 SGK Toán 3
  • Luyện tập trang 167, 168 SGK Toán 3
  • Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 3
 • 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 3
  • Ôn tập các số đến 100 000

Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Ôn tập về đại lượng - Toán 3

Ôn tập về hình học - Phần 5 - Toán 3

Ôn tập về hình học (tiếp theo) - Toán 3

Ôn tập về giải toán

Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 3

 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN LỚP 3