Bài Giảng Môn Học Nhạc Khí Phổ Thông (MS-280)

Chủ đề
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1: Nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng

Bài 1. Đại cương về nghiên cứu các nhạc khí

Bài 2. Các nhạc khí thuộc bộ gỗ

Bài 3. Bộ đồng - các nhạc khí bộ đồng

Bài 4: Các dàn nhạc giao hưởng:

Phần 2. Nhạc khí Việt Nam

Bài 5. Nhạc khí dây gảy

Bài 6. Bộ dây kéo – nhạc khí dây kéo (cung vĩ)

Bài 7. Bộ màng rung và bộ tự thân vang

Phần 3. Nhạc nhẹ

Bài 8. Giới thiệu các hình thức của dàn nhạc nhẹ

Chia sẻ bài này qua: