Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1996
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA BẠN

Chương 1. Trong tương lai bạn sẽ là một nhà lãnh đạo

Chương 2. Hãy thử kiểm tra năng lực lãnh đạo của bạn

Phần thứ hai: LÃNH ĐẠO NHƯ THẾ NÀO?

Chương 3. Ba phương pháp lãnh đạo cơ bản

Chương 4. Bàn thêm về phương pháp lãnh đạo

Phần thứ ba: TÌM MỘT PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH CỦA BẠN

Chương 5. Chọn một phương pháp phù hợp với từng cá nhân dưới quyền bạn

Chương 6. Chọn một phương pháp phù hợp với toàn bộ tập thể dưới quyền bạn

Chương 7. Chọn một phương pháp phù hợp với từng tình huống cụ thể

Chương 8. Chọn một phương pháp phù hợp với cá tính của bạn

Phần thứ tư: NHỮNG VẤN ĐỀ LÃNH ĐẠO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁ TÍNH

Chương 9. Cá tính - một mối nguy hại ngầm trong công tác lãnh đạo

Chương 10. Nhà lãnh đạo và cấp dưới

Phần thứ năm: PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA TẬP THỂ

Chương 11. Xoá bỏ những vướng mắc tâm lý

Chương 12. Làm thế nào để hướng dẫn người tòng sự của mình có những thái độ đáp lại như ý muốn?

Chương 13. Làm thế nào để cải tiến phương thức thông tin?

Chương 14. Làm thế nào để tăng tính hiệu quả?

Phần thứ sáu: PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA CHÍNH BẠN

Chương 15. Lập một kế hoạch cụ thể cho công việc hằng ngày

Chương 16. Trách nhiệm và sự ủy quyền

Chương 17. Vấn đề thành bại

Phần thứ bảy: NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BẠN

Chương 18. Phải có những mục tiêu cụ thể

Chia sẻ bài này qua: