Nghệ Thuật Và Khoa Học Dạy Học (MS-191)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Tôi phải làm gì để xây dựng và thông báo các mục tiêu học, theo dõi sự tiến bộ của học sinh và khen ngợi thành tích học tập?

Chương 2: Tôi phải làm gì để giúp học sinh tương tác một cách hiệu quả với kiến thức mới?

Chương 3: Tôi phải làm gì để giúp học sinh thực hành và hiểu sâu kiến thức mới?

Chương 4: Tôi phải làm gì để giúp học sinh xây dựng và kiểm nghiệm các giả thuyết về kiến thức mới?

Chương 5: Tôi phải làm gì để thu hút học sinh tham gia?

Chương 6: Tôi phải làm gì để thiết lập và duy trì nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp?

Chương 7: Tôi phải làm gì để nhận biết và ghi nhận việc chấp hành nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp?

Chương 8: Tôi phải làm gì để xây dựng và duy trì các mối quan hệ hiệu quả với học sinh?

Chương 9: Tôi phải làm gì để thể hiện những kì vọng tới các học sinh?

Chương 10: Tôi phải làm gì để xây dựng các bài học hiệu quả được tổ chức thành một đơn vị bài học chặt chẽ?

Chia sẻ bài này qua: