Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 12 (MS 836)

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 12 (MS 836)

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 12 (MS 836)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

15-MINUTE TEST (UNIT 1). 1

15-MINUTE TEST (UNIT 2). 5

ONE-PERIOD TEST 1 (UNITS 1-2). 10

TEST 1.. 10

TEST 2.. 16

15-MINUTE TEST (UNIT 3). 24

15-MINUTE TEST (UNIT 4). 29

ONE-PERIOD TEST 2 (UNITS 3-4). 33

TEST 3.. 33

TEST 4.. 41

15-MINUTE TEST (UNIT 5). 49

15-MINUTE TEST (UNIT 6). 53

ONE-PERIOD TEST 3 (UNITS 5-6). 57

TEST 5.. 57

TEST 6.. 65

15-MINUTE TEST (UNIT 7). 73

15-MINUTE TEST (UNIT 8). 77

ONE-PERIOD TEST 4 (UNITS 7-8). 82

TEST 7.. 82

TEST 8.. 89

THE 1st SEMESTER TEST.. 97

TEST 9.. 97

TEST 10.. 105

TEST 11.. 113

TEST 12.. 121

15-MINUTE TEST (UNIT 9). 129

15-MINUTE TEST (UNIT 10). 133

ONE-PERIOD TEST 5 (UNITS 9-10). 137

TEST 13.. 137

TEST 14.. 145

15-MINUTE TEST (UNIT 11). 152

15-MINUTE TEST (UNIT 12). 156

ONE-PERIOD TEST 6 (UNITS 11-12). 161

TEST 15.. 161

TEST 16.. 169

15-MINUTE TEST (UNIT 13). 177

15-MINUTE TEST (UNIT 14). 181

ONE-PERIOD TEST 7 (UNITS 13-14). 186

TEST 17.. 186

TEST 18.. 194

15-MINUTE TEST (UNIT 15). 202

15-MINUTE TEST (UNIT 16). 206

ONE-PERIOD TEST 8 (UNITS 15-16). 210

TEST 19.. 210

TEST 20.. 218

THE 2nd SEMESTER TEST.. 226

TEST 21.. 226

TEST 22.. 234

TEST 23.. 241

TEST 24.. 249