Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ FCE 2 (MS 705)

Chủ đề
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

STUDY NOTES

Paper 1 Reading

Paper 2 Writing

Paper 3 Use of English

Paper 4 Listening

FCE Topics

The Practice Tests

Practice Test 1

Practice Test 2

Practice Test 3

Practice Test 4

Keys and Tapescripts

Test 1 Key

Test 2 key

Test 3 Key

TEST 4 KEY   

Chia sẻ bài này qua: