The Bhagavad-Gita

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 I. THE DISTRESS OF ARJUNA
 II. THE BOOK OF DOCTRINES
 III. VIRTUE IN WORK
 IV. THE RELIGION OF KNOWLEDGE
 V. RELIGION OF RENOUNCING WORKS
 VI. RELIGION BY SELF-RESTRAINT
 VII. RELIGION BY DISCERNMENT
 VIII. RELIGION BY SERVICE OF THE SUPREME
 IX. RELIGION BY THE KINGLY KNOWLEDGE AND THE KINGLY MYSTERY
 X. RELIGION BY THE HEAVENLY PERFECTIONS
 XI. THE MANIFESTING OF THE ONE AND MANIFOLD
 XII. RELIGION OF FAITH
 XIII. RELIGION BY SEPARATION OF MATTER AND SPIRIT
 XIV. RELIGION BY SEPARATION FROM THE QUALITIES
 XV. RELIGION BY ATTAINING THE SUPREME
 XVI. THE SEPARATENESS OF THE DIVINE AND UNDIVINE
 XVII. RELIGION BY THE THREEFOLD FAITH
 XVIII. RELIGION BY DELIVERANCE AND RENUNCIATION

Chia sẻ bài này qua: