The Buddhist Catechism

The Buddhist Catechism

The Buddhist Catechism

Tác giả: Henry S. Olcott
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2009
Coppy right

THE LIFE OF THE BUDDHA 
THE DHARMA OR DOCTRINE 
THE SANGHA 
THE RISE AND SPREAD OF BUDDHISM 
BUDDHISM AND SCIENCE 
APPENDIX—The Fourteen Propositions accepted by the 
Northern and Southern Buddhists as a Platform of Unity