The Future of Islam

The Future of Islam

The Future of Islam

Tác giả: Wilfred Scawen Blunt
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

            CHAPTER I.

            Census of the Mohammedan World. The Haj

            CHAPTER II.

            The Modern Question of the Caliphate

            CHAPTER III.

            The True Metropolis—Mecca

            CHAPTER IV.

            A Mohammedan Reformation

            CHAPTER V.

            England's Interest in Islam