Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, Vol. 2

Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, Vol. 2

Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, Vol. 2

Tác giả: Charles Eliot
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

BOOK IV

THE MAHAYANA

       CHAPTER
XVI  MAIN FEATURES OF THE MAHAYANA

XVII  BODHISATTVAS

XVIII  THE BUDDHAS of MAHAYANISM

XIX  MAHAYANIST METAPHYSICS

XX  MAHAYANIST SCRIPTURES

XXI  CHRONOLOGY OF THE MAHAYANA

XXII  FROM KANISHKA TO VASUBANDHU

XXIII  INDIAN BUDDHISM AS SEEN BY THE CHINESE PILGRIMS

XXIV  DECADENCE OF BUDDHISM IN INDIA

BOOK V

HINDUISM

XXV  ŚIVA AND VISHNU

XXVI  FEATURES OF HINDUISM: RITUAL, CASTE, SECT, FAITH

XXVII  THE EVOLUTION OF HINDUISM. BHÂGAVATAS AND PÂŚUPATAS

XXVIII  ŚANKARA. ŚIVAISM IN SOUTHERN INDIA. KASHMIR. LlNGÂYATS

XXIX  VISHNUISM IN SOUTH INDIA

XXX  LATER VISHNUISM IN NORTH INDIA

XXXI  AMALGAMATION OF HINDUISM AND ISLAM. KABIR AND THE SIKHS

XXXII  ŚÂKTISM

XXXIII  HINDU PHILOSOPHY