Kẻ Phản Ki-Tô

Ảnh bìa sách
Ảnh bìa: Kẻ Phản Ki-Tô
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

     KẺ PHẢN KI-TÔ
     Thử đưa ra một phê bình Ki-tô giáo
     DER ANTICHRIST
     Versuch einer Kritik des Christenthums
     Hà Vũ Trọng dịch
     Tiến Văn hiệu đính
     Thiện Tri Thức biên tập
     Dịch theo bản Anh ngữ The Portable Nietzsche do Walter Kaufmann dịch và biên tập, Penguin Books 1977; tham chiếu thêm bản The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, and Other Writings, do Aaron Ridley và Judith Norman dịch và biên tập, Cambridge Texts in the History of Philosophy, Cambridge University Press, 2005.
     Bản điện tử tiếng Đức toàn bộ tác phẩm của Nietzsche: http://www.niatzschesource.org 
     Bản quyển tiếng Việt: © Thiện Tri Thức, 2011
 

Chia sẻ bài này qua: