LOGIC HỌC PHỔ THÔNG

Ảnh bìa sách
LOGIC HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
LOGIC HỌC PHỔ THÔNG
CHƯƠNG 1. PHÁN ĐOÁN VÀ CÁC PHÉP LOGIC
1. PHÁN ĐOÁN
2. PHÉP PHỦ ĐỊNH
3. PHÉP HỘI
4. PHÉP TUYỂN
5. PHÁN ĐOÁN HẰNG ĐÚNG. LUẬT LOGIC
6. TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP HỘI VÀ PHÉP TUYỂN
7. PHÉP KÉO THEO
8. HÀM PHÁN ĐOÁN, PHÁN ĐOÁN TỒN TẠI VÀ PHÁN ĐOÁN PHỔ BIẾN
CHƯƠNG 2. SUY LUẬN DIỄN DỊCH
1. SUY LUẬN
2. PHÉP SUY DIỄN TỪ MỘT TIỀN ĐỀ
3. PHÉP SUY DIỄN TỪ NHIỀU TIỀN ĐỀ
4. NHỮNG QUY TẮC SUY DIỄN QUAN TRỌNG TỪ NHIỀU TIỀN ĐỀ
5. PHÉP TAM ĐOẠN LUẬN VỚI CÁC TIỀN ĐỀ CÓ DẠNG A, E, I, O
6. SUY LUẬN RÚT GỌN
7. NHỮNG SUY LUẬN KHÔNG HỢP LOGIC THƯỜNG GẶP
8. PHÂN TÍCH TÍNH HỢP LOGIC CỦA MỘT SUY LUẬN
9. SUY LUẬN HỢP LOGIC VÀ CHỨNG MINH
PHỤ LỤC 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN CHIA KHÁI NIỆM
1. NỘI HÀM VÀ NGOẠI DIÊN CỦA KHÁI NIỆM
2. QUAN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM
3. ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM
4. PHÂN CHIA KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
PHỤ LỤC 2. SƠ LƯỢC VỀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠI SỐ PHÁN ĐOÁN
GIẢI ĐÁP MỘT SỐ BÀI TẬP
CHƯƠNG I
CHƯƠNG II
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

Chia sẻ bài này qua: