Three Prayers and Sermons

Three Prayers and Sermons

Three Prayers and Sermons

Tác giả: Jonathan Swift
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2015
Coppy right Chưa rõ

            Prayers used by the Dean for Stella

            On Mutual Subjection

            On Sleeping in Church

            On the Wisdom of this World