CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC THẦN KINH

CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC THẦN KINH

CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC THẦN KINH

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2004
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo
CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC THẦN KINH
LỜI GIỚI THIỆU
Phần 1. TỔ CHỨC CHỨC NĂNG CỦA NÃO VÀ HOẠT ĐỘNG TÂM LÝ
Chương 1. BA NGUỒN TRI THỨC VỀ TỔ CHỨC CHỨC NĂNG CỦA NÃO
Chương 2. TỔN THƯƠNG ĐỊNH KHU NÃO VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐỊNH KHU CHỨC NĂNG CƠ BẢN
Chương 3. BA KHỐI CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA NÃO
Phần 2. CÁC HỆ THỐNG ĐỊNH KHU TRONG NÃO VÀ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG
Chương 1. THUỲ CHẨM CỦA NÃO BỘ VÀ TỔ CHỨC TRI GIÁC THỊ GIÁC
Chương 2. CÁC THUỲ THÁI DƯƠNG CỦA NÃO BỘ VÀ TỔ CHỨC TRI GIÁC THÍNH GIÁC
Chương 3. CÁC VÙNG LIÊN HỢP (CẤP III) CỦA VỎ NÃO VÀ SỰ TỔ CHỨC CÁC PHÉP TỔNG HỢP ĐỒNG THỜI
Chương 4. CÁC VÙNG CẢM GIÁC - VẬN ĐỘNG VÀ TIỀN VẬN ĐỘNG CỦA NÃO BỘ VÀ TỔ CHỨC CÁC CỬ ĐỘNG
Chương 5. CÁC THÙY TRÁN CỦA NÃO BỘ VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG TÂM LÝ
Chương 6. CÁC HỒI GIỮA - ĐÁY CỦA VỎ NÃO, BÁN CẦU PHẢI CỦA NÃO BỘ
Phần 3. CÁC QUÁ TRÌNH TÂM LÝ VÀ TỔ CHỨC NÃO CỦA CHÚNG
Chương 1. TRI GIÁC
Chương 2. CỬ ĐỘNG VÀ HÀNH ĐỘNG
Chương 3. CHÚ Ý
Chương 4. TRÍ NHỚ
Chương 5. NGÔN NGỮ
Chương 6. TƯ DUY

KẾT LUẬN