GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC DU LỊCH

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC DU LỊCH

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC DU LỊCH

Tác giả: NGUYỄN HỮU THỤ
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC DU LỊCH
LỜI GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC DU LỊCH
I. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ VAI TRÒ CỦA TÂM LÝ HỌC DU LỊCH
II. SƠ LƯỢC VÀI NÉT VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA DU LỊCH VÀ TÂM LÝ HỌC DU LỊCH
III. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG TÂM LÝ HỌC DU LỊCH
CHƯƠNG 2. TÂM LÝ NHÀ CUNG ỨNG DU LỊCH
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ CUNG ỨNG DU LỊCH
II. TÂM LÝ CỦA NHÀ CUNG ỨNG DU LỊCH
CHƯƠNG 3. TÂM LÝ DU KHÁCH
I. NHỮNG KHÍA CẠNH TÂM LÝ CÁ NHÂN CỦA DU KHÁCH
II. NHỮNG KHÍA CẠNH TÂM LÝ XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM DU KHÁCH
CHƯƠNG 4. MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
II. MỘT SỐ LÝ THUYẾT TÂM LÝ HỌC VỀ QUAN HỆ CỦA DU KHÁCH VỚI MÔI TRƯỜNG
III. TRI GIÁC MÔI TRƯỜNG DU LỊCH CỦA DU KHÁCH
IV. THÍCH ỨNG, TÂM TRẠNG CỦA DU KHÁCH VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG VÀ QUY LUẬT TÂM LÝ XÃ HỘI TRONG DU LỊCH
I. MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ XÃ HỘI CẦN QUAN TÂM TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
II. MỘT SỐ QUY LUẬT TÂM LÝ XÃ HỘI PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
CHƯƠNG 6. GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO TIẾP DU LỊCH
II. PHÂN LOẠI GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
III. MỘT SỐ MÔ HÌNH TÂM LÝ GIAO TIẾP DU LỊCH
IV. MỘT SỐ CƠ CHẾ TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP DU LỊCH
V. KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH DU LỊCH
PHỤ LỤC. TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ PHONG CÁCH GIAO TIẾP