GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC SÁNG TẠO

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC SÁNG TẠO

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC SÁNG TẠO

Tác giả: PHẠM THÀNH NGHỊ
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC SÁNG TẠO
LỜI GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. SÁNG TẠO VÀ CÁC THUỘC TÍNH
II. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ CỦA TÂM LÝ HỌC SÁNG TẠO
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. BẢN CHẤT CỦA SÁNG TẠO
I. QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO
II. DÒNG SÁNG TẠO
III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO
IV. SÁNG TẠO TRONG CÁC LĨNH VỰC
V. SÁNG TẠO TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY
CHƯƠNG 4. CƠ SỞ SINH HỌC VÀ XÃ HỘI CỦA SÁNG TẠO
I. CƠ SỞ SINH HỌC CỦA SÁNG TẠO
II. CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA SÁNG TẠO
CHƯƠNG 5. SÁNG TẠO, TRÍ THÔNG MINH, TƯ DUY VÀ TƯỞNG TƯỢNG
I. SÁNG TẠO VÀ TRí THÔNG MINH
II. TƯ DUY SÁNG TẠO
III. TƯỞNG TƯỢNG VÀ SÁNG TẠO
CHƯƠNG 6. NHÂN CÁCH VÀ ĐỘNG CƠ SÁNG TẠO
I. NHÂN CÁCH SÁNG TẠO
II. ĐỘNG CƠ SÁNG TẠO
CHƯƠNG 7. SÁNG TẠO CỦA TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO
I. SÁNG TẠO CỦA TỔ CHỨC
II. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO
TÀI LIỆU THAM KHẢO