GIÁO TRÌNH THAM VẤN TÂM LÝ

GIÁO TRÌNH THAM VẤN TÂM LÝ

GIÁO TRÌNH THAM VẤN TÂM LÝ

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
GIÁO TRÌNH THAM VẤN TÂM LÝ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. THAM VẤN TÂM LÍ LÀ MỘT KHOA HỌC ỨNG DỤNG
I. CÁC KHÁI NIỆM
II. MỐI LIÊN HỆ NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC NGÀNH TRỢ GIÚP
III. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ HIỆU QUẢ CỦA THAM VẤN
IV. CÁC HÌNH THỨC THAM VẤN
CHƯƠNG 2. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THAM VẤN TÂM LÍ
I. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NGÀNH TRỢ GIÚP ĐẾN NGÀNH THAM VẤN CHUYÊN NGHIỆP
II. SỰ RA ĐỜI CỦA NGÀNH THAM VẤN TRÊN THẾ GIỚI
III. ĐIỂM QUA VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN Ở VIỆT NAM
CHƯƠNG 3. CÁC LÍ THUYẾT TIẾP CẬN CÁ NHÂN TRONG THAM VẤN TÂM LÍ
I. MỘT SỐ LÍ THYẾT TÂM LÍ HỌC NỀN TẢNG
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THÂN CHỦ TRONG THAM VẤN
CHƯƠNG 4. NHÀ THAM VẤN VÀ THÂN CHỦ TRONG MỐI QUAN HỆ THAM VẤN TÂM LÍ
I. NHÀ THAM VẤN LÀ CON NGƯỜI CÂN BẰNG
II. NHÀ THAM VẤN LÀ NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP
III. THÂN CHỦ VÀ NAN ĐỀ CỦA THÂN CHỦ
IV. MỐI QUAN HỆ THAM VẤN
CHƯƠNG 5. ĐẠO ĐỨC TRONG THAM VẤN TÂM LÍ
I. MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA LUẬT PHÁP VÀ QUY ĐIỀU ĐẠO ĐỨC TRONG THAM VẤN
II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN
III. GIỚI THIỆU CÁC TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TRONG NGÀNH THAM VẤN
IV. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THAM VẤN
CHƯƠNG 6. KĨ NĂNG THAM VẤN TÂM LÍ
I. KỸ NĂNG LẮNG NGHE
II. KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI
III. KĨ NĂNG THẤU HIỂU
IV. KĨ NĂNG PHẢN HỒI
V. KĨ NĂNG DIỄN GIẢI
VI. KĨ NĂNG XỬ LÍ SỰ IM LẶNG
VII. KĨ NĂNG THÔNG ĐẠT
VIII. KĨ NĂNG CUNG CẤP THÔNG TIN
IX. KĨ NĂNG BỘC LỘ BẢN THÂN
X. KĨ NĂNG ĐƯƠNG ĐẦU
CHƯƠNG 7. QUY TRÌNH THAM VẤN TÂM LÍ
I. CÁC MÔ HÌNH THAM VẤN
II. LẬP HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XỬ LÍ
IV. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỔI TÂM LÍ TRONG QUÁ TRÌNH THAM VẤN TRỊ LIỆU
V. CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRONG THAM VẤN
CHƯƠNG 8. LUYỆN THỰC HÀNH THAM VẤN TÂM LÍ
I. HÌNH ẢNH BẢN THÂN VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CÁ NHÂN VÀ LÀ MỘT NHÀ THAM VẤN
II. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
III. KĨ NĂNG THAM VẤN
IV. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA NHẬN THỨC – XÚC CẢM – HÀNH VI
V. HOẠT ĐỘNG THAM VẤN
TÀI LIỆU THAM KHẢO