The Photoplay

The Photoplay

The Photoplay

Tác giả: Hugo Münsterberg
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

INTRODUCTION

1. THE OUTER DEVELOPMENT OF THE MOVING PICTURES

2. THE INNER DEVELOPMENT OF THE MOVING PICTURES

PART I. THE PSYCHOLOGY OF THE PHOTOPLAY

3. DEPTH AND MOVEMENT

4. ATTENTION

5. MEMORY AND IMAGINATION

6. EMOTIONS

PART II. THE ESTHETICS OF THE PHOTOPLAY

7. THE PURPOSE OF ART

8. THE MEANS OF THE VARIOUS ARTS

9. THE MEANS OF THE PHOTOPLAY

10. THE DEMANDS OF THE PHOTOPLAY

11. THE FUNCTION OF THE PHOTOPLAY