Khoa Học Quản Lý Giáo Dục (MS-86)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN Lý

I. Vai trò của quản lý

II. Khái niệm quản lý

III. Sự phát triển các học thuyết quản lý

Chương II. QUẢN LÝ GIÁO DỤC LÀ MỘT KHOA HỌC

I. Khái niệm “Quản lý giáo dục”

II. Bản chất quản lý giáo dục

III. Cơ cấu nội dung của Khoa học quản lý giáo dục

IV. Đặc điểm của Khoa học quản lý giáo dục

Chương III. QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

I. Các chức năng quản lý giáo dục

II. Thông tin trong quản lý giáo dục

III. Hệ thống nguyên tắc quản lý giáo dục

IV. Các phương pháp quản lý giáo dục

V. Công cụ quản lý giáo dục

Chương IV. ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC

I. Bối cảnh của đổi mới quản lý giáo dục

II. Đổi mới quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục

III. Giới thiệu một số tiếp cận hiện đại vận dụng vào quản lý giáo dục

Chương V. LAO ĐỘNG QUẢN Lý Giáo DỤC Và HiỆu QUẢ LAO ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

I. Lao động quản lý giáo dục

II. Hiệu quả lao động quản lý giáo dục

Chương VI. NGHIÊN CỨU KHOA HỌc QUẢN Lý Giáo DỤc

I. Sự cấp bách của việc nghiên cứu Khoa học quản lý giáo dục

II. “Tam giác” hình thành Khoa học quản lý giáo dục

III. Cán bộ quản lý giáo dục tham gia nghiên cứu Khoa học quản lý giáo dục

IV. Về việc triển khai nghiên cứu đề tài quản lý giáo dục của nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chia sẻ bài này qua: