Nguyên lý quản lý - thành công lớn bắt đầu từ đây (MS-495)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Doanh nghiệp và quản lý

Chương 2. Diễn biến lịch sử của lý luận quản lý

Chương 3. Nghiên cứu điều kiện kinh doanh

Chương 4. Quyết sách kinh doanh

Chương 5. Những công việc cụ thể của quyết sách kinh doanh

Chương 6. Kế hoạch kinh doanh

Chương 7. Thiết kế kết cấu tổ chức

Chương 8. Bố trí cán bộ nhân viên

Chương 9. Sắp xếp lực lượng của tổ chức

Chương 10. Lãnh đạo

Chương 11. Khích lệ

Chương 12. Thông tin quản lý

Chương 13. Điều kiện trong quản lý

Các liên kết tải sách

Chương 1-1   |   Chương 1-2   |   Chương 1-3   |   Chương 2-1   |   Chương 2-2   |   Chương 2-3   |   Chương 2-4   |   Chương 3-1   |   Chương 3-2   |   Chương 3-3   |   Chương 4-1   |   Chương 4-2   |   Chương 5-1   |   Chương 5-2   |   Chương 5-3   |   Chương 6-1   |   Chương 6-2   |   Chương 7-1   |   Chương 7-2   |   Chương 8-1   |   Chương 8-2   |   Chương 9-1   |   Chương 9-2   |   Chương 10-1   |   Chương 10-2   |   Chương 11-1   |   Chương 11-2   |   Chương 12-1   |   Chương 12-2   |   Chương 13-1   |   Chương 13-2   |   Chương 13-3   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: