Phương Pháp Tổ Chức Và Quản Lý Lớp Học (MS-158)

Mailing discussion list

<p>Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng các thành viên khác qua email về những sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ người mù của Sao Mai</p>

<div class="unstyledtemplate template" style="display: block;">
  <div id="groupsio_unstyled_embed_signup">
  <form action="https://groups.io/g/saomai/signup?u=3947297753117159863" method="post" id="groupsio-embedded-subscribe-form" name="groupsio-embedded-subscribe-form" target="_blank">
    <div id="groupsio_unstyled_embed_signup_scroll">
      <br>
      <input type="email" value="" name="email" class="email" id="email" placeholder="email address" required="">
      
      <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_3947297753117159863" tabindex="-1" value=""></div>
      <div id="templatearchives"><p></p></div>
      <input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="groupsio-embedded-subscribe" class="button">
    </div>
  </form>
  </div>
</div>

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. Tổ chức quản lý là gì?

1.1. Hoạt động quản lý

1.2. Tổ chức

Phần 2. Tổ chức quản lý lớp học

2.1. Chuẩn bị cho nhiệm vụ năm học mới

2.2. Tổ chức quản lý tốt lớp học

2.3. Những ngày dạy học đầu tiên của năm học mới

2.4. Hình thành những thói quen cần thêết

2.5. Công việc sổ sách

2.6. Xây dựng mối quan hệ với phụ huynh ngay từ đầu năm học mới

Phần 3. Kết luận

Chia sẻ bài này qua: