Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Và Quản Lý Ngành Giáo Dục Đào Tạo (MS-91)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức

Chương 2: Đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo

Chương 3: Điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Chương 4: Luật giáo dục và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chương 5: Thực tiễn giáo dục Việt Nam

Chia sẻ bài này qua: