XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA

XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA

XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA

Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KHOA HỌC XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI
XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. VĂN HÓA - MỘT CÁI NHÌN SƠ BỘ
I. LƯỢC SỬ KHÁI NIỆM
II. HAI QUAN NIỆM KHÁC NHAU VỀ VĂN HÓA
III. ĐỊNH NGHĨA VĂN HÓA
IV. HỆ THỐNG TỰ NHIÊN, CON NGƯỜI VÀ VĂN HÓA
V. VĂN HÓA VÀ VĂN MINH
CHƯƠNG 2. SỰ THỐNG NHẤT VĂN HÓA – CẤU TRÚC XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA
I. XÃ HỘI
II. VĂN HÓA
III. Ý NGHĨA XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA
IV. SỰ THỐNG NHẤT VĂN HÓA - CẤU TRÚC XÃ HỘI VÀ LÝ DO RA ĐỜI CỦA XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA
CHƯƠNG 3. XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC
I. SỰ HÌNH THÀNH XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA
II. ĐỐI TƯỢNG CỦA XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA
III. CẤU TRÚC VÀ NHIỆM VỤ CỦA XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ HƯỚNG TIẾP CẬN TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA
I. TIẾP CẬN THEO THUYẾT CHỨC NĂNG - CẤU TRÚC
II. TIẾP CẬN THEO THUYẾT XUNG ĐỘT
III. TIẾP CẬN PHÂN TÍCH VĂN HÓA HAY LÀ XÃ HỘI HỌC THẤU HIỂU CỦA M. WEBER
IV. TIẾP CẬN SINH THÁI HỌC VĂN HÓA
V. TIẾP CẬN PHONG CÁCH SINH SỐNG VÀ PHONG CÁCH VĂN HÓA
CHƯƠNG 5. CẤU TRÚC CỦA VĂN HÓA
I. GIÁ TRỊ - HẠT NHÂN CỐT LÕI CỦA VĂN HÓA
II. CHUẨN MỰC NHƯ LÀ MỘT DẠNG THỨC BIỂU THỊ CỦA GIÁ TRỊ
III. BIỂU TƯỢNG - MỘT THUỘC TÍNH KHÔNG THỂ THIẾU CỦA VĂN HÓA
IV. NGÔN NGỮ VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT DẠNG BIỂU TƯỢNG ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG 6. CÁC LOẠI HÌNH VĂN HÓA
I. TRỞ LẠI MỘT VÀI NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI
II. VĂN HÓA VẬT CHẤT
III. VĂN HÓA XÃ HỘI
IV. VĂN HÓA TINH THẦN
V. QUAN HỆ GIỮA BA LOẠI HÌNH VĂN HÓA VÀ VỊ TRÍ CỦA MỖI LOẠI HÌNH TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC
CHƯƠNG 7. TÍNH ĐA DẠNG VĂN HÓA, HAY LÀ CÓ NHIỀU LỐI SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI
I. NGUYÊN LÝ THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG CỦA VĂN HÓA
II. TIỂU VĂN HÓA VỚI TƯ CÁCH LÀ VĂN HÓA NHÓM
III. VĂN HÓA ĐẠI CHÚNG VÀ VĂN HÓA TINH HOA
IV. KHÁI NIỆM “PHẢN VĂN HÓA”
V. KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN VĂN HÓA
VI. TOÀN CẦU HÓA VÀ ĐA DẠNG VĂN HÓA
CHƯƠNG 8. QUAN HỆ LIÊN VĂN HÓA VÀ SỰ VẬN HÀNH CỦA VĂN HÓA QUA CÁC XÃ HỘI
I. BẢN SẮC VĂN HÓA
II. GIAO LƯU, TIẾP XÚC VÀ TIẾP BIẾN VĂN HÓA
III. KINH NGHIỆM GIAO LƯU VĂN HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
IV. TỪ THUYẾT LẤY DÂN TỘC MÌNH LÀM TRUNG TÂM ĐẾN THUYẾT TƯƠNG ĐỐI VĂN HÓA
CHƯƠNG 9. SỰ VẬN HÀNH CỦA VĂN HÓA: NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ
I. XUNG ĐỘT VĂN HÓA (CONFLITS CULTURELS)
II. KHỦNG HOẢNG VĂN HÓA
III. VĂN HÓA - NHỮNG ĐIỀU KHÔNG MONG ĐỢI
CHƯƠNG 10. BIẾN ĐỔI VĂN HÓA
I. VĂN HÓA - CÁI ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG VÀ CÁI LIÊN TỤC BIẾN ĐỔI
II. CÁC CẤP ĐỘ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC BIẾN ĐỔI
III. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA BIẾN ĐỔI VĂN HÓA
IV. NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI VĂN HÓA
V. BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VÀ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI
VI. BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI
TÀI LIỆU THAM KHẢO