Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người (MS-59)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CHƯƠNG I. THUYẾT HÀNH VI

1.1. Những công trình nghiên cứu lý luận và thực nghiệm làm cơ sở trực tiếp của Tâm lý học hành vi

1.3. Sự tiến hóa của Thuyết hành vi sau J.Watson

1.4. Các thuyết hành vi mới

1.5. Thuyết hành vi tạo tác của B.F. Skinner

1.6. Thuyết hành vi xã hội và Thuyết học tập xã hội

Mở rộng: Ứng dụng Thuyết hành vi trong dạy học và trong trị liệu tâm lý

CHƯƠNG II. THUYẾT PHÂN TÂM

2.1. Các yếu tố tiền thân của phân tâm học

2.2. Sigmund Freud và sự hình thành Phân tâm học

2.3. Các lý thuyết phân tâm học sau S. Freud

Mở rộng: Các lý thuyết trị liệu tâm lí theo trường phái phân tâm

CHƯƠNG III. THUYẾT PHÁT SINH NHẬN THỨC CỦA J.PIAGET

3.1. Cơ sở xuất phát và khái niệm công cụ của J.Piaget

3.2. Sự phát sinh thao tác trí tuệ

3.3. Các giai đoạn phát triển trí tuệ ở trẻ em

3.4 Quan niệm của J.Piaget về các yếu tố chi phối sự phát sinh phát triển nhận thức cá nhân

Mở rộng: Sự phát triển suy luận đạo đức và giới của trẻ theo lý thuyết Lawrence Kohlberg và Robert Selman

CHƯƠNG IV. TÂM LÝ HỌC HOẠT ĐỘNG

4.1. Phạm trù hoạt động trong triết học Mác - Lênin

4.2. Học thuyết lịch sử văn hoá về sự phát triển các chức năng tâm lý cấp cao của L.X.Vưgotxki

4.3. Lý thuyết hoạt động tâm lý của A.N.Leonchev

4.4. Lý thuyết của P.Ia.Galperin về các bước hình thành hành động trí tuệ và khái niệm

4.5. Phạm trù hoạt động trong công trình của B.Ph. Lômôv

Chia sẻ bài này qua: