Giáo Trình Kỹ Năng Giao Tiếp (MS-501)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP

I. Khái niệm giao tiếp

II. Chức năng của giao tiếp

III. Phân loại giao tiếp

Chương 2. CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP

I. Truyền thông trong giao tiếp

II. Nhận thức trong giao tiếp

III. Ảnh hưởng tác động qua lại trong giao tiếp

Chương 3. CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP

I. Ngôn ngữ

II. Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Chương 4. PHONG CÁCH GIAO TIẾP

I. Khái niệm phong cách giao tiếp

II. Các loại phong cách giao tiếp

Chương 5. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN

I. Kỹ năng lắng nghe

II. Kỹ năng đặt câu hỏi

III. Kỹ năng thuyết phục

IV. Kỹ năng thuyết trình

V. Kỹ năng đọc và tóm tắt văn bản

VI. Kỹ năng viết (kỹ năng tạo lập một văn bản)

Chương 6. GIAO TIẾP TRỰC TIẾP

I. Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu, trao danh thiếp

II. Khen, phê bình, từ chối

III. Trò chuyện, kể chuyện

IV. Tiếp khách, yến tiệc

Chương 7. THƯƠNG LƯỢNG

I. Khái niệm về thương lượng

II. Đặc điểm và vấn đề đánh giá thương lượng

III. Các kiểu thương lượng

IV. Quá trình thương lượng

Chương 8. GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

1. Tầm quan trọng của điện thoại

II. Sử dụng điện thoại

Chương 9. GIAO TIẾP QUA THƯ TÍN

I. Khái niệm, phân loại và kết cấu của thư tín

II. Nguyên tắc và cách viết thư tín

III. Viết một số loại thư cụ thể

Chương 10. GIAO TIẾP VĂN PHÒNG

I. Các loại hình giao tiếp văn phòng

II. Nguyên tắc giao tiếp văn phòng

Chương 11. VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

I. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam

II. Văn hóa giao tiếp của người nước ngoài

Chia sẻ bài này qua: