Giáo Trình Tâm Lý Học Du Lịch (MS-570)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC DU LỊCH

I. Đối tượng, nhiệm vụ và vai trò của tâm lý học du lịch

II. Sơ lược vài nét về sự ra đòi của du lịch và tâm lý học du lịch.

III. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học du lịch

Chương 2. TÂM LÝ NHÀ CUNG ỨNG DU LỊCH

I. Những vấn đề chung về nhà cung ứng du lịch

II. Tâm lý của nhà cung ứng du lịch

Chương 3 TÂM LÝ DU KHÁCH

I. Những khía cạnh tâm lý cá nhân của du khách

II. Những khía cạnh tâm lý xã hội của các nhóm du khách

Chương 4. MÔI TRƯỜNG DU LỊCH

I. Những vấn đề chung về môi trường và môi trường du lịch...

II. Một số lý thuyết tâm lý học về quan hệ của du khách vói môi trường

III. Tri giác môi trường du lịch của du khách

IV. Thích ứng, tâm trạng của du khách và môi trường du lịch ..

Chương 5. MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG VÀ QUY LUẬT TÂM LÝ XÃ HỘI TRONG DU LỊCH

I. Một số hiện tưọug tâm lý xã hội cần quan tâm trong quá trình tổ chức hoạt động du lịch

II. Một số quy luật tâm lý xã hội phổ biến trong hoạt động du lịch

Chương 6. GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

I. Những vấn đề chung về giao tiếp du lịch

II. Phân loại giao tiếp trong hoạt động du lịch

III. Một số mô hình tâm lý giao tiếp du lịch

IV. Một số cơ chế tâm lý trong giao tiếp du lịch

V. Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

Chia sẻ bài này qua: