Giáo Trình Tâm Lý Học Giao Tiếp (MS-421)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. NHẬP MÔN VỀ GIAO TIẾP VÀ TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP

1.1. Sơ lược việc nghiên cứu về giao tiếp

1.2. Lý luận về giao tiếp

1.3. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học giao tiếp

1.4. Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học giao tiếp

Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP DƯỚI GÓC ĐỘ TÂM LÝ HỌC

2.1. Những đặc điểm cơ bản của giao tiếp

2.2. Các hoạt động tâm lý trong giao tiếp

2.3. Các yếu tố tác động đến quá trình giao tiếp

2.4. Giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ

Chương 3. NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP

3.1. Khái niệm về nguyên tắc giao tiếp

3.2. Những nguyên tắc cơ bản khi truyền đạt thông tin

3.3. Một số nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp xã hội

3.4. Những nguyên tắc giao tiếp cơ bản trong kinh doanh

3.5. Những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp sư phạm

3.6. Những nguyên tắc giao tiếp trong gia đình, quan hệ vợ chồng, quan hệ bạn bè, người thân

Chương 4. PHÂN TÍCH GIAO DỊCH TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP

4.1. Các trạng thái của cái tôi trong giao tiếp

4.2. Sự tương tác tâm lý (cho và nhận) trong giao tiếp

Chương 5. PHONG CÁCH GIAO TIẾP

5.1. Khái niệm phong cách giao tiếp

5.2. Các loại phong cách giao tiếp

5.3. Văn hóa và một vài đặc điểm trong phong cách giao tiếp người Việt

Chương 6. MỘT SỐ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN

6.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng giao tiếp

6.2. Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản

Chương 7. GIAO TIẾP TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA

7.1. Các khác biệt văn hóa trong giao tiếp

7.2. Phong tục tập quán và văn hóa giao tiếp của một số nước châu Á

7.3. Phong tục tập quán và văn hóa giao tiếp của một số nước Âu - Mỹ và một số nước khác

7.4. Giao tiếp với sự khác biệt văn hóa

Chia sẻ bài này qua: