Lịch Sử Tâm Lý Học (MS-281)

Lịch Sử Tâm Lý Học (MS-281)

Lịch Sử Tâm Lý Học (MS-281)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only, Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2004
Coppy right

Phần một.
SỰ PHÁT TRIỂN CÁC TRI THỨC TÂM LÝ HỌC
TRONG KHUÔN KHỔ HỌC THUYẾT VỀ TÂM HỒN

Chương I. Tâm lý học cổ đại

I. Những tư tưởng chính của học thuyết duy vật về tâm hồn trong Tâm lý học cổ đại

II. Tâm lý học duy tâm của Platông

III. Arixtốt và các học thuyết của ông

IV. Học thuyết của các bác sĩ thời Cổ đại và các thành tựu của tâm lý học

Chương II. Tâm lý học thời Trung cổ và Phục hưng

I. Các tư tưởng tâm lý học được hình thành và phát triển ở thời kỳ Trung cổ

II. Các tư tưởng tâm lý học được hình thành và phát triển ở thời kỳ Phục hưng

Chương III - Tâm lý học của Ph.Bêcơn và sự chấm dứt giai đoạn phát triển của Tâm lý học trong khuôn khổ của học thuyết về tâm hồn

Phần hai.
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÝ HỌC TRONG KHUÔN KHỔ HỌC THUYẾT TRIẾT HỌC VỀ Ý THỨC

Chương I. Ý thức được tách ra như là chỉ số của tâm lý người

Chương II. Sự hình thành Tâm lý học kinh nghiệm trong các học thuyết triết học thế kỷ XVII

Chương III. Sự hình thành Tâm lý học liên tưởng

Chương IV. Sự hình thành xu hướng kinh nghiệm trong Tâm lý học ở Pháp vào thế kỷ XVIII

Chương V. Những tư tưởng Tâm lý học ở Nga vào thế kỷ XVIII

Chương VI. Những tư tưởng Tâm lý học trong Triết học cổ điển Đức vào cuối thế kỷ XVIII - Nửa đầu thế kỷ XIX

Phần ba.
TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN NHƯ LÀ MỘT KHOA HỌC VỀ Ý THỨC TRONG GIAI ĐOẠN TRUỚC KHI HÌNH THÀNH TÂM LÝ HỌC THỰC NGHIỆM

Chương I. Sự hình thành Tâm lý học kinh nghiệm ở Đức vào nửa đầu thế kỷ XIX

Chương II. Sự hình thành và phát triển của Tâm lý học liên tưởng ở thế kỷ XIX

Phần bốn.

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỂ TÁCH TÂM LÝ HỌC THÀNH KHOA HỌC ĐỘC LẬP

Chương I. Sự phát triển của các tri thức về sinh lý hệ thần kinh và các cơ quan nhận cảm vào thế kỷ XIX

Chương II. Sự nảy sinh tâm vật lý và đo lường tâm lý

Chương III. Sự phát triển các tư tưởng tiến hóa trong Sinh học và ý nghĩa của nó đối với Tâm lý học

Phần năm.
TÂM LÝ HỌC - MỘT KHOA HỌC ĐỘC LẬP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NÓ TRƯỚC THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG

(Từ những năm 60 của thế kỷ XIX đến những năm 10 của thế kỷ XX)

Chương I. Những chương trình đầu tiên của Tâm lý học với tư cách là một khoa học độc lập

Chương II. Cuộc đấu tranh tư tưởng trong giai đoạn hình thành Tâm lý học như là một khoa học độc lập

Chương III. Sự phát triển của Tâm lý học thực nghiệm và những lĩnh vực ứng dụng của nó

Phần sáu.
TÂM LÝ HỌC THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG

(Từ những năm 10 đến những năm 30 của thế kỷ XX)

Chương I. Khủng hoảng trong Tâm lý học

Chương II. Chủ nghĩa hành vi

Chương III. Tâm lý học Ghestan

Chương IV. Tâm lý học chiều sâu

Chương V. Tâm lý học xã hội Pháp

Chương VI. Tám lý học mô tả

Phần bảy.
TÂM LÝ HỌC XÔ VIẾT TRONG NHỮNG NĂM CỦA THẾ KỶ XX

Phần tám.
MỘT SỐ DÒNG TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI

Chương I. Tâm lý học nhận thức

Chương II. Tâm lý học nhân văn

Chương III. Học thuyết của Piagiê về phát triển trí tuệ