Mười Điều Trẻ Tự Kỉ Mong Muốn Bạn Biết (MS-225)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Trước hết, tôi là một đứa trẻ. Tôi có chứng tự kỉ. Tôi không mắc bệnh tự kỉ

Chương 2. Những cảm nhận bằng giác quan của tôi không trật tự

Chương 3. Hãy phân biệt giữa sẽ không làm (tôi quyết định không làm) và không thể làm (tôi không có khả năng làm)

Chương 4. Tôi là một người tư duy cụ thể. Điều này có nghĩa là tôi phân tích ngôn ngữ theo nghĩa đen.

Chương 5. Hãy kiên nhẫn với tôi vì vốn từ của tôi hạn chế.

Chương 6. Do ngôn ngữ rất khó tiếp thu đối với tôi, nên tôi rất nhạy bén về hình ảnh.

Chương 7. Hãy chú ý và xây dựng trên cơ sở những gì tôi có thể làm hơn là những gì tôi không thể làm

Chương 8. Hãy giúp tôi giao tiếp xã hội!

Chương 9. Hãy cố xác định yếu tố làm tôi mất tự chủ bản thân

Chương 10. Hãy yêu thương tôi vô điều kiện

Chia sẻ bài này qua: