Tâm Lý Giao Tiếp (MS-424)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Những vấn đề lý luận về giao tiếp

Chương 2. Đặc điểm tâm lý của người nói và người nghe

Chương 3. Giao tiếp bằng ngôn từ

Chương 4. Giao tiếp phi ngôn từ

Chia sẻ bài này qua: