Tâm Lý Học Đại Cương (MS-13)

Chủ đề
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÍ HỌC

Chương 1: Tâm lí học là một khoa học

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học

1.2. Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lí

1.3. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lí

Chương 2: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người

2.1. Cơ sở tự nhiên của tâm lí người

2.2. Cơ sở xã hội của tâm lí con người

Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức

3.1. Sự hình thành và phát triển tâm lí

3.2. Sự hình thành và phát triển ý thức

Phần II
NHẬN THỨC VÀ SỰ HỌC

Chương 1: Cảm giác và tri giác

1.1. Cảm giác

1.2. Tri giác

Chương 2: Tư duy và tưởng tượng

2.1. Tư duy

2.2. Tưởng tượng

Chương 3: Trí nhớ và nhận thức

3.1. Khái niệm chung về trí nhớ

3.2. Các loại trí nhớ

3.3. Những quá trình trí nhớ

3.4. Sự khác biệt cá nhân về trí nhớ

Chương 4: Ngôn ngữ và nhận thức

4.1. Khái niệm chung về ngôn ngữ và hoạt động, lời nói

4.2. Các loại lời nói (hoạt động lời nói)

4.3. Các cơ chế lời nói

4.4. Vai trò của ngôn ngữ đối với nhận thức

Chương 5: Sự học và nhận thức

5.1. Khái niệm chung về sự học

5.2. Sự học ở động vật và ở người

5.3. Các loại và mức độ học tập ở người

5.4. Vai trò của sự học đối với nhận thức và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách con người

Phần III
NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH

1. Khái niệm chung về nhân cách

2. Cấu trúc tâm lí của nhân cách

3. Các kiểu nhân cách

4. Các phẩm chất tâm lí của nhân cách

5. Những thuộc tính tâm lí của nhân cách

6. Sự hình thành và phát triển nhân cách

Phần IV
SỰ SAI LỆCH HÀNH VI CÁ NHÂN VÀ HÀNH VI XÃ HỘI

1. Sự sai lệch hành vi cá nhân về mặt tâm lí và cách khắc phục hành vi sai lệch này

2. Sự sai lệch hành vi xã hội và sự giáo dục sửa chữa các hành vi lệch chuẩn mực đạo đức xã hội

Chia sẻ bài này qua: