Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh (MS-97)

Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh (MS-97)

Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh (MS-97)

Tác giả: TS. THÁI TRÍ DŨNG
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Chương I. MỞ ĐẦU

I. Sơ lược về các hiện tượng tâm lý

II. Tâm lý học và tâm lý học QTKD

III. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của TLHQTKD

IV. Vận dụng các phương pháp tìm hiểu tâm lý con người trong hoạt động QTKD

Chương II. NHỮNG HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ CÁ NHÂN

I. Hoạt động nhận thức

II. Tình cảm - ý chí

III. Ngôn ngữ

IV. Nhân cách và các phẩm chất của nhân cách

Chương III. TẬP THỂ - ĐỐI TƯỢNG QUẢN TRỊ

I. Khái niệm về nhóm và tập thể

II. Cơ cấu tâm lý - xã hội của tập thể

III. Các giai đoạn phát triển của tập thể

IV Những yếu tố tâm lý tập thể cần lưu ý trong QT

Chương IV. TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

I. Vị trí chức năng và đặc điểm nghề nghiệp của nhà QT

II. Những phẩm chất cần thiết của nhà quản trị

III. Những khía cạnh tâm lý của uy tín nhà QT

IV. Nhà QT và các kiểu lãnh đạo cơ bản

V. Tâm lý trong quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định quản trị

Chương V. TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I. Đặc điểm nghề nghiệp và những phẩm chất của KD

II. Tìm hiểu tâm lý thị trường

III. Hành vi tiêu dùng

IV. Tâm lý trong các chiến lược Marketing

V. Tâm lý của các nhóm khách hàng khác nhau

Chương VI. GIAO TIẾP TRONG QUẢN TRỊ VÀ KINHDOANH

I. Khái quát về hoạt động giao tiếp

II. Các phương tiện giao tiếp

III. Những yếu tố tâm lý cần chú ý trong giao tiếp

IV. Một số hình thức giao tiếp trong kinh doanh

V. Đàm phán trong kinh doanh

Phụ lục 1. MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN TÂM LÝ CON NGƯỜI

Phụ lục 2. TRẮC NGHIỆM VỀ KIỂU TÂM LÝ VÀ KHÍ CHẤT